Vyberte váš jazyk

AKTUALITY

Mestský úrad Medzilaborce

09.09.2022

Naša spoločnosť podpísala s mestom Medzilaborce Zmluvu o dielo na realizáciu projektu: „Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Medzilaborce‟. Začiatok prác sa očakáva v jeseni tohto roku. Odovzdanie celého diela je stanovené do konca februára 2024, teda celý projekt má byť zrealizovaný do 18 mesiacov od prevzatia staveniska.
 
Hlavným účelom projektu je zateplenie fasády, strechy a s tým súvisiace stavebné úpravy, čím sa vylepšia tepelno - technické parametre stavebných konštrukcií. Pre obnovu objektu zateplením sa predpokladá použitie kontaktného zatepľovacieho systému pri dodržaní tepelnotechnických, požiarnobezpečnostných a statických parametrov.
 
Stavebné úpravy budú pozostávať z/zo:
1/ zateplenia obvodových stien budovy
2/ zateplenia stropov suterénu a garáží
3/ zateplenia striech
4/ výmeny okien
5/ výmeny garážových vrát
6/ zhotovenia nových odkvapových chodníkov
7/ zhotovenia murovaných krytov nad anglickými dvorcami
8/ výmeny klampiarskych výrobkov (oplechovanie vonkajších parapetov okien, oplechovanie atiky, odkvapový    
    systém na pultovej streche veľkej zasadačky)
9/ montáže kotviacej konštrukcie pre osadenie solárnych panelov na sedlovej streche (pozri
    diel UVK)

Vyberte váš jazyk