Vyberte váš jazyk

Systém riadenia kvality

Spoločnosť Chemkostav, a.s. sa v procesoch riadenia opiera o európske normy v rozsahu ISO 9001, 14001, 22301, 27001 a OHSAS 18001, ktoré využíva ako funkčný nástroj integrovaného systému ria­denia v rozsahu: manažérstva kvality, ochrany životného pros­tredia, riadenia kontinuity, bezpečnosti informácií, bezpečnos­ti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.

Procesné riadenie uplatňujeme pri vytváraní štruktúry pevné­ho celku, deklarovaní manažérskych právomocí a zodpoved­ností na všetkých úrovniach riadenia, pričom sa snažíme pruž­ne reagovať na potreby trhu a vnútorné zmeny v spoločnosti v súvislosti s jej rastom. Dohľad nad aplikáciou a dodržiavaním európskych noriem prostredníctvom kontrolných a recertifi­kačných auditov v spoločnosti dlhodobo vykonáva renomova­ná audítorská spoločnosť TÜV SÜD Slovakia.

Spoločnosť je držiteľom certifikátu SCCP.

Vyberte váš jazyk