Vyberte váš jazyk

Etický kódex

Spoločnosť Chemkostav, a.s. deklaruje záväzok vychádzať vo všetkých činnostiach zo svojich firemných hodnôt a rešpektovať všeobecne uznávané pravidlá a zásady podnikania.

Etické konanie má kľúčový význam pre dlhodobé fungovanie a ekonomické záujmy spoločnosti a je prejavom zodpovednosti voči všetkým zainteresovaným stranám, t.j.:

 • akcionárom
 • zamestnancom
 • našim dodávateľom
 • okoliu

Dobré meno spoločnosti Chemkostav, a.s. a dôvera všetkých zainteresovaných patria k najdôležitejším hodnotám, ktorými disponujeme. Ochrana dobrého mena spoločnosti Chemkostav, a.s. a posilňovanie vzťahu zamestnancov k firme je úlohou každého z nás.

Všetci zamestnanci spoločnosti Chemkostav, a.s. sú povinní konať v súlade s týmto Etickým kódexom, zachovávať vysoký morálny štandard v obchodnom a pracovnom správaní.


Vzťahy so zákazníkmi

 • Vieme kto sú naši zákazníci a uspokojovanie ich potrieb je základné pravidlo pre každého z nás.
 • Pre úspešné a trvalé odchodné vzťahy praktizujeme čestný a korektný prístup voči našim zákazníkom.
 • V obchodnom vzťahu sa naša spoločnosť Chemkostav, a.s. zaväzuje používať iba legitímne obchodné metódy. Informácie poskytované zákazníkom považujeme za dôverné.
 • Spoločnosť Chemkostav, a.s. dbá na to, aby naše stavby boli kvalitne zrealizované, s dlhou dobou životnosti, bezpečné a vyhovujúce platnej legislatíve.

Vzťahy s dodávateľmi

 • Vzťahy s dodávateľmi zakladáme a udržiavame na báze partnerstva s výhľadom na dlhodobú spoluprácu.
 • Vzťahy s dodávateľmi sú založené na vzájomnej dôvere a úcte. Všetky informácie o našich dodávateľoch považujeme za dôverné.
 • Spoločnosť Chemkostav, a.s. sa zaväzuje dodržiavať dohodnuté zmluvné podmienky. Ak naša spoločnosť vplyvom mimoriadnych okolností nemôže splniť dohodnuté záväzky, ihneď informuje svojich dodávateľov o vzniknutej situácií s cieľom hľadania alternatívneho riešenia.
 • Zamestnanci spoločnosti Chemkostav, a.s. nesmú prijať od obchodných partnerov peňažné dary, provízie ani iné zvýhodnenie.

Vzťahy ku konkurencii

 • Konkurenciu vnímame a sledujeme. Ku konkurencii sa správame korektne, ale razantne, v súlade so zásadami zdravého súťaženia a porovnávania sa. Dodržiavame etické pravidlá Slovenského zväzu stavebných podnikateľov.
 • Spoločnosť Chemkostav, a.s. sa nepokúša nečestnými a nelegálnymi spôsobmi (priemyselnou špionážou, podplácaním, požadovaním dôverných informácií od zákazníkov ani nijakým ďalším nepoctivým spôsobom ) získať informácie o podnikaní konkurentov.
 • Spoločnosť Chemkostav, a.s. neuplatňuje, neschvaľuje ani nepodporuje nijakú formu nekalej súťaže.

Vzťah k životnému prostrediu a bezpečnosť

 • Spoločnosť Chemkostav, a.s. sa vedome snaží o rozvoj environmentálnej oblasti a napomáha pri programoch ochrany a tvorby životného prostredia regiónu. Pri práci kladieme veľký dôraz na ochranu zdravia, bezpečnosť práce a požiarnu ochranu, zákazníkom, dodávateľom a ostatnej verejnosti.
 • Spoločnosť Chemkostav, a.s. rešpektuje vo všetkých svojich činnostiach platné technologické postupy, ekologické normy a nariadenia v oblasti bezpečnosti práce.

Medziľudské a pracovné vzťahy, pracovná atmosféra

 • Vzťahy k zamestnancom a medzi zamestnancami, ako i medzi nadriadenými a podriadenými sú v našej spoločnosti založené na úcte k dôstojnosti každého človeka a na rešpektovaní základných ľudských práv.
 • Od každého zamestnanca vyžadujeme vytváranie a udržiavanie atmosféry vzájomnej úcty, dôvery a spolupatričnosti, bez ktorých nemožno spolupracovať a dlhodobo dosahovať priaznivé hospodárske výsledky.
 • V spoločnosti Chemkostav, a.s. netolerujeme žiadne fyzické, psychické ani sexuálne obťažovanie. V spoločnosti je neprípustná akákoľvek forma zneužívania, ponižovania, šikanovania a dehonestácie ľudskej osobnosti, či diskriminácie.
 • Každý zamestnanec spoločnosti Chemkostav, a.s. nesie priamu zodpovednosť za svoje konanie. Mal by sa správať tak, aby neškodil svojim spolupracovníkom, aby im nekomplikoval prácu a nebránil v ich iniciatíve.
 • Vedenie spoločnosti Chemkostav, a.s. sa zaväzuje vysvetľovať svoje ciele a zámery, ako aj význam jednotlivých činností a aktivít, podporovať aktívnu komunikáciu a aktivizovať zamestnancov na zdokonaľovanie ich pracovného výkonu, ako aj celkového výkonu spoločnosti.
 • Všetci zamestnanci spoločnosti Chemkostav, a.s. sú povinní chrániť informácie, ktoré patria spoločnosti, alebo ktoré súvisia s jej podnikateľskými aktivitami. Takéto informácie sa považujú za dôverné, môžu sa používať len pre pracovné účely, nie na osobné ciele. Aj po ukončení pracovného pomeru nesmie poškodiť dobré meno bývalého zamestnávateľa zneužitím informácii.
 • Každý zamestnanec spoločnosti Chemkostav, a.s. vystupuje nielen ako súkromná osoba, ale aj ako reprezentant spoločnosti. Preto i na verejnosti má dbať na dobré meno spoločnosti a ochraňovať jej záujmy.

Konflikt záujmov, spory

 • Každý zamestnanec spoločnosti Chemkostav, a.s. si svoje súkromné záujmy vo finančnej, obchodnej či inej činnosti rieši tak, aby sa vyhol skutočnému či potenciálnemu konfliktu záujmov. Tieto činnosti musia byť v súlade s právnymi normami a internými pravidlami a predpismi.
 • Žiadny zamestnanec spoločnosti Chemkostav, a.s. vo finančnej, obchodnej či inej činnosti vykonávanej ním alebo jeho príbuznými nevyužije výhodu, alebo zisk z informácie, ktorú získal v rámci svojich pracovných povinnosti a zodpovedností a ktorá nie je všeobecne dostupná.
 • Zamestnanec spoločnosti Chemkostav, a.s. môže vykonávať podnikateľskú činnosť, ktorá je zhodná s predmetom činnosti spoločnosti len s písomným súhlasom vedenia spoločnosti.
 • Zamestnanci spoločnosti Chemkostav, a.s. sa majú správať tak, aby predchádzali sporom. Spor alebo konflikt na pracovisku rieši priamy nadriadený nenásilnou formou, prostredníctvom dohody za účasti všetkých zainteresovaných.

Záverečné ustanovenie

 • Etický kódex spoločnosti Chemkostav, a.s. platí pre všetkých zamestnancov spoločnosti a všetci sú povinní dodržiavať ho, konať v súlade s jeho ustanoveniami a podporovať ho.
 • Všetci zamestnanci si musia uvedomiť, že každé porušenie tohto kódexu bude posudzované ako porušenie pracovnej disciplíny v súlade s Pracovným poriadkom spoločnosti.

Vyberte váš jazyk