Vyberte váš jazyk

Vzdelávanie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúziaSpoločnosť Chemkostav, a.s. realizovala v období 07/2010 – 10/2012 dopytovo-orientovaný projekt s názvom Vzdelávanie zamestnancov spoločnosti Chemkostav, a.s. pri novom smerovaní na stavebnom trhu, v rámci Operačného program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os 1 - Podpora rastu zamestnanosti, Opatrenie 1.2. - Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania, Rámcová aktivita 1.2.1 - Podpora adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a regiónov, Výzva DOP – SIA – 2009/1.2.1/01.

Realizáciou projektu sa podporilo udržanie pracovných miest na základe zvyšovania vzdelanostnej úrovne zamestnancov prostredníctvom vzdelávacích aktivít projektu.
Cieľ projektu: Investovať do zamestnancov spoločnosti prostredníctvom vzdelávania za účelom zlepšiť adaptabilitu, kvalifikáciu a zručnosti potrebných k výkonu práce.
Na dosiahnutie hlavného cieľa projektu boli stanovené špecifické ciele:

 • Zvýšenie komunikačných schopností zamestnancov v cudzích jazykoch
 • Rozvoj počítačových zručností zamestnancov
 • Zvýšenie právneho povedomia
 • Zvýšenie úrovne marketingových, manažérskych, obchodných, finančných, administratívnych, personálnych, logistických vedomostí a odborných zručností
 • Zvýšenie vzdelanostnej úrovne zamestnancov v súvislosti so zavádzaním systému riadenia kvality

Cieľovou skupinou boli zamestnanci spoločnosti Chemkostav, a.s. na všetkých úrovniach pracovného zaradenia.

Vzdelávanie zamestnancov prebiehalo prostredníctvom vzdelávacích aktivít v presne definovaných oblastiach, ktoré tvorili Hlavné aktivity:

 • Aktivita 1 – Jazykové vzdelávanie
 • Aktivita 2 – IT vzdelávanie
 • Aktivita 3 – Vzdelávanie v oblasti práva
 • Aktivita 4 – Marketingové vzdelávanie
 • Aktivita 5 – Rozvoj manažérskych zručností
 • Aktivita 6 – Obchodné školenia
 • Aktivita 7 – Manažment kvality
 • Aktivita 8 – Finančné školenia
 • Aktivita 9 – Administratívne školenia
 • Aktivita 10 – Odborné školenia
 • Aktivita 11 – Personálne vzdelávanie
 • Aktivita 12 – Logistické vzdelávanie

Výstupom projektu a jeho vzdelávacích aktivít sú zamestnanci so zvýšenou vzdelanostnou úrovňou, čo prispeje k zvýšeniu pracovného potenciálu a adaptability pracovníkov s priamym efektom na udržanie ich zamestnanosti, ako aj na zvýšenie adaptability spoločnosti Chemkostav, a.s.

Výstupy a výsledky projektu sú sledované prostredníctvom nastavených merateľných ukazovateľov na úrovni výsledku a dopadu. Na úrovni výsledku bol sledovaný merateľný ukazovateľ „Počet osôb vyškolených v projekte“ a na úrovni dopadu k nemu relevantnými ukazovateľmi „Počet úspešne vyškolených osôb“. Výsledky projektu či už na strane zamestnancov alebo spoločnosti v konečnom dôsledku budú mať vplyv a prejavia sa aj vo vzťahu a v kvalite poskytovaných služieb smerom ku klientom. Upevní sa dobré meno spoločnosti, čo prinesie ďalších klientov a možnosti expanzie spoločnosti a tým aj tvorbu nových pracovných miest.

Do vzdelávacích aktivít projektu bolo zapojených 182 zamestnancov, z toho 159 mužov a 23 žien. Z tohto počtu bolo vyškolených 182 osôb, z ktorých 40 využíva výsledky školenia v oblasti IKT.

V rámci publicity projektu sme informovali všetkých účastníkov projektu a pre verejnosť sme vydali jasnú správu o tom, že projekt je spolufinancovaný z ESF na základe Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia prostredníctvom:

 • Označenia priestorov prijímateľa a školiacich miestností, v ktorých sa uskutočňujú aktivity projektu.
  Hlavný vstup do spoločnosti bol označený plagátom a logom ESF, ktoré sú umiestnené na viditeľnom a voľne prístupnom mieste. Priestory a miestnosti, v ktorých prebiehali školenia zamestnancov, boli označené informačným plagátom, logom ESF a vlajkou ESF.
 • Médií
  Na začiatku realizácie projektu bol publikovaný inzerát a tlačové správy v regionálnych periodikách.
 • WEB stránky
  Všetky informácie o realizácii projektu a informácia o spolufinancovaní projektu z prostriedkov ESF boli zverejnené na internetovej stránke spoločnosti Chemkostav, a.s..
 • Fotodokumentácia k projektu
  V priebehu realizácie projektu sme vytvárali fotodokumentáciu z realizácie aktivít projektu, pričom sa jedná najmä o fotodokumentáciu zo školení.

Úspešná realizácia projektu a dosiahnuté výstupy a výsledky projektu sú motiváciou a vzorom pre realizáciu podobných projektov ostatnými zamestnávateľmi v regióne.

Chemkostav, a.s.
K. Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce
Kontaktná osoba pre projekt: Ing. Jozef Hrubý – ekonomický riaditeľ
Tel.: +421 56 688 08 11, Fax: +421 56 688 08 33

Priestor na vašu príležitosť.

Vyberte váš jazyk