Vyberte váš jazyk

AKTUALITY

Nemocnica AGEL Košice - Šaca

17.05.2022

Koncom apríla 2022 sme prevzali stavenisko stavby: Nemocnica AGEL Košice – Šaca – Vytvorenie zákrokovej časti kardiocentra na 2NP bloku ,,Bʺ, ktorému najprv predchádzali búracie práce. Zmluva o dielo bola s Nemocnicou AGEL Košice – Šaca podpísaná dňa 14.03.2022.
 
Predmetom projektu sú stavebné úpravy a udržiavacie práce spojené s úpravou nevyužívaných priestorov Nemocnice Košice – Šaca pre vytvorenie priestorov Kardiocentra AGEL Košice – Šaca.  Pre potreby navrhovaného kardiocentra budú použité nevyužité priestory na 2.NP jestvujúceho objektu „B“ – komplementárna časť, kde bude vytvorená zákroková časť kardiocentra, slúžiaceho pre potreby investora – AGEL SK a.s. Riešené priestory sa nachádzajú v jestvujúcom objekte „B“ v komplexe tunajšej nemocnice v mestskej časti Košice – Šaca v katastrálnom území Šaca na parcele č.1053. V súvislosti s vytvorením zákrokovej časti kardiocentra budú upravené aj priestory na 10. a 12. NP jestvujúcej budovy „A“ – lôžková časť, kde budú vytvorené lôžkové oddelenia, a to konkrétne ložkové oddelenie kardiológie a kardiochirurgie na 10.NP a lôžkové oddelenie arytmológie a angiológie na 12.NP   Predmetné priestory v tejto časti objektu „A“ sú v súčasnosti využívané na rovnaký účel t.j. na 10.NP sa nachádza II. interné lôžkové oddelenie a na 12.NP a nachádza lôžková časť oddelenia dlhodobo chorých. Keďže riešené priestory sú momentálne využívané na rovnaké účely a v rámci stavebných úprav dôjde len k dispozičným zmenám riešenia priestoru bez navýšenia kapacity lôžkovej časti a teda nedochádza týmito zásahmi k zmene účelu využitia. Stavebné práce budú vzhľadom na rozsah podlažia a prevádzku jednotlivých oddelení realizované vo dvoch etapách. V rámci I.etapy, riešenej týmto projektom, budú najskôr realizované búracie práce, ktoré budú nasledovať stavebné práce spojené s vytvorením nového dispozičného riešenia. V II.etape, ktorá bude riešená samostatnou projektovou dokumentáciou, bude riešené rozšírenie  priestorov zákrokovej časti kardiocentra do ostatnej časti  2.NP objektu „B“ s výnimkou neriešených priestorov Šport-artro centra. Priestory po zrealizovaní navrhovaných stavebných úprav budú plniť funkciu moderných zdravotníckych priestorov pre potreby investora Nemocnica Košice – Šaca a.s. 1.súkromná nemocnica.

Vyberte váš jazyk