Vyberte váš jazyk

AKTUALITY

Slávnostné odovzdanie urgentu v Nemocnici Poprad, a.s.

14.02.2022

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce sa dňa 11.02.2022 zúčastnila slávnostného otvorenia Urgentného príjmu v rámci projektu „Zvýšenie produktivity a efektívnosti Nemocnice Poprad, a.s. prostredníctvom rekonštrukcie a prístavby.“. Zmluva o dielo bola podpísaná s Nemocnicou Poprad, a.s. dňa 27.08.2019. Tento projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Cieľom celého projektu bola rekonštrukcia a prístavba urgentného príjmu, rekonštrukcia 9NP a 10NP, výstavba dvoch výťahov pre lôžkovú časť a nadstavba strojovne VZT. Rekonštrukcia 9NP ešte nie je hotová, na jej dokončení sa pracuje.
 
Rekonštrukcia a prístavba urgentného príjmu je riešená ako čiastočne zapustený dvojpodlažný objekt. Nový objem prístavby presne kopíruje pôdorysnú stopu jednopodlažnej terasy, ktorá je z troch strán obklopená výškovými budovami. Hlavnou architektonickou myšlienkou bolo vytvorenie svojbytného vstupného parteru, ktorý je materiálovo odlíšený od súčasných výškových budov komplementu. Prístavba preberá materiálové i farebné riešenie novo pristavenej vertikály a prepožičiava tento vzhľad i súčasnému suterénu, s ktorým tak vytvára harmonický celok. Horizontálne pôsobenie budovy podtrhuje zastrešenie prístavby slúžiacej pre príjazd sanitiek. Základným aspektom riešenia bolo rozhodnutie, že urgentný príjem bude novo vybudovaný v mieste súčasného centrálneho príjmu, s rozšírením o nadstavbu terasy. Základom návrhu bolo oddelenie vysokoprahovej časti (nadstavba terasy a čiastočná rekonštrukcia) od ambulancií nízkoprahového urgentného príjmu riešených v súčasných priestoroch. V nadväznosti na príjazd sanitiek a zastrešenú prístupovú rampu je umiestnený vstupný priestor urgentného príjmu s priamou väzbou na príjmovú halu (jednotka úrazovej starostlivosti), ktorá má súčasne i funkciu zákrokovej sály. Pre umiestenie pacientov boli navrhnuté dva lôžkové boxy, jeden dvojlôžkový, druhý jednolôžkový izolačný, oba v úrovni JIP. Súčasťou vysokoprahovej časti bolo ďalej potrebné zázemie personálne (prípravovňa, hovorňa, DMZ) i prevádzkové (očista pacienta, sociálne zariadenie, čistiaca miestnosť), na rozhraní vysoko a nízkoprahovej časti je filter a miestnosť pre triáž. V nízkoprahovej časti urgentného príjmu sú dve ambulancie chirurgické, jedna interná a jedna neurologická, ďalej sádrovňa, dvojlôžková expektačná izba a personálne zázemie. Vo väzbe na triáž je umiestnená čakáreň pacientov. V rámci urgentného príjmu bola zrealizovaná tiež úprava vstupu od príjazdu sanitiek, vrátane priameho prepojenia k novej komunikačnej vertikále.
        

Vyberte váš jazyk