Vyberte váš jazyk

AKTUALITY

Slávnostné otvorenie autobusovej časti terminálu TIOP Trebišov

26.04.2023

Dňa 19.04.2023 sme sa v rámci projektu „ŽSR, Terminál integrovanej osobnej dopravy Trebišov“ za účasti zástupcov ŽSR, Ministerstva dopravy, Košického samosprávneho kraja, Arriva a Mesta Trebišov, zúčastnili slávnostného otvorenia autobusovej časti terminálu TIOP Trebišov, s následnou prevádzkou od 20.4.2023.
 
Súčasťou odovzdávanej časti TIOP Trebišov sú stavebné objekty: prístupový chodník k podchodu, úprava prístupovej komunikácie pred prijímacou budovou ŽSR, nástupiska pre autobusy, prístupový chodník a  spevnené plochy pre cestujúcich a  chodcov, terminálové komunikácie, odstavné plochy pre autobusy, prístrešok MHD, prístrešok pre smetné nádoby, zastrešenie nástupísk, piktogramy a mobiliár, preložka kanalizácie ŽSR, odvedenie dažďových vôd zastrešenia nástupišťa, odkanalizovanie komunikácií, spevnených a  parkovacích plôch, vodovodná a  kanalizačná prípojka novej prevádzkovo – technologickej budovy, preložka vodovodu LT DN 200 VVS a.s., vonkajšie osvetlenie – dočasné napojenie, osvetlenie nástupísk pre autobusy, prípojka NN.
 
Cieľom je výstavba Terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Trebišov, ako súčasti integrovaného dopravného systému v Košickom samosprávnom kraji. TIOP Trebišov umožní cestujúcim rýchly, bezpečný a pohodlný prestup medzi osobnou individuálnou a hromadnou dopravou, s ťažiskom na nosný systém koľajovej dopravy. Súčasne umožní optimalizovať podiel prepráv osôb v rámci celého kraja. 

Vyberte váš jazyk