Vyberte váš jazyk

AKTUALITY

ZŠ Ostrovany

14.11.2023

Obec Ostrovany s nami uzavrela zmluvu na realizáciu nadstavby a prístavby základnej školy. Stavenisko sme prevzali v novembri a práce máme dokončiť do 18 mesiacov.  
 
Navrhovaná nadstavba bude pozostávať z rozmerovo identických modulov ako súzrealizované na prízemí, rovnako dispozičné riešenie bude takmer identické s prízemím.Rozdiel bude v tom, že na prízemí bude jedna z tried slúžiť ako rozcvičovňa a na poschodíako odborná učebňa. Zádverie na prízemí bude zrušené a priestor, ktorý pôvodne slúžil akozborovňa   bude   kabinet.   Rovnaký   dvojpodlažný   učebňový   pavilón   „B“ je  navrhovaný   vovzdialenosti 12 m od JV strany pavilónu „A“. Na JZ priečeliach bude k obom pavilónom pristavaný modulový pavilón „C“, v ktorom sa bude v nadväznosti na existujúcu spevnenú plochu nachádzať hlavný vstup a hlavný komunikačný priestor, z ktorého bude prístup do pavilónu „A“ a „B“. Tento komunikačný priestor s pozdĺžnou osou kolmou na pozdĺžne osy oboch   učebňových   pavilónov   bude   zabezpečovať   aj   vertikálnu   komunikáciu   –   dvojicou dvojramenných schodísk, ktoré sa budú nachádzať pri vstupoch do učebňových pavilónov. Na prízemí tohto pavilónu sa bude nachádzať aj jedáleň, kuchyňa so zázemím, hygienické zariadenia, priestory pre školníka, sklady a technické zariadenie budovy. Na ustúpenom poschodí tohto pavilónu bude na strane priľahlej k učebňovým pavilónom medzi schodiskami chodba, z ktorej bude prístup do učebňových pavilónov, zborovne, troch kancelárií (riaditeľa, zástupcu a hospodára) a dvoch kabinetov. Medzi JZ a JV stranou pavilónu „C“ a príslušnou paralelnou   hranicou   pozemku   je   navrhovaná   spevnená   plocha   z   ekologickej   betónovej dlažby, ktorá bude prepojená s existujúcou pri SZ nároží. Z konštrukčného hľadiska ide o montovanú stavbu z modulového systému. Nosnou konštrukciou objektu je oceľový   skelet   modulového   typu   zateplený   vo   zvislých   stenách, podlahe a strope izoláciou z minerálnych vlákien.  Základové konštrukcie sú navrhované ako základové pásy a pätky. Zastrešenie   objektu   je   navrhované   plochou   nepochôdznou   strechou   s použitím povlakovej   hydroizolačnej   krytiny   z mäkčeného   PVC.   Nosná   konštrukcia plochej strechy bude tvorená drevenými prvkami. Strecha bude lemovaná atikou.  V rámci navrhovaného technického riešenia je uvažované so svetelnou a zásuvkovou elektroinštaláciou.   Vykurovanie   je   navrhované centrálne, teplovodné, zdrojom   tepla   v každom   pavilóne bude   plynový   kondenzačný   kotol.   Príprava TÚV bude   riešená   podľa charakteru   požiadavky   konkrétneho   miesta   odberu.   Vetranie je   navrhované prirodzené. V priestoroch bez možnosti prirodzeného vetrania je navrhované nútené vetranie. V priestore kuchyne a   školskej   jedálne   budú   riešené   dva   centrálne   systémy   núteného   vetrania   s rekuperáciou.   Z dôvodu   zníženia   energetickej   náročnosti   budú   v   triedach   inštalované decentrálne vetracie zariadenia.

Vyberte váš jazyk