Vyberte váš jazyk

december, 2017 - december, 2021

Aglomerácia Podbrezová – kanalizácia a ČOV

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, Banská Bystrica
Dodávateľ: Združenie Podbrezová ISK-Chemkostav-Arprog

Základné informácie

Predmetom zákazky je dobudovanie kanalizácie v obci Podbrezová. V súčasnosti je kanalizácia vybudovaná len v niektorých častiach obce a vyúsťuje do dvoch ČOV, ktoré sú v obci vybudované. Jedna ČOV je vybudovaná v časti Štiavnička, kde je zaústená kanalizácia zo sídliska Štiavnička a splaškové vody zo Železiarni Podbrezová. Druhá ČOV je vybudovaná v časti Skalica, kde je zaústená časť Kolkáreň, Šupková štvrť, Sládkovičova ulica, časť Skalica a starý závod Železiarní Podbrezová.

Zámerom výstavby je dobudovanie kanalizácie v častiach obce, kde sa ešte kanalizácia nenachádza.  Jedná sa o celú miestnu časť obce Lopej, Čelno a Belohrad, jednu ulicu v časti Skalica, ulice pri kostole, t.j. Chalupkovu ulicu, Švermov rad, Štúrov rad a Hviezdoslavovu štvrť. Zároveň v časti Štiavnička sa vybuduje nový zberač od obce Valaská – Piesok až po ČOV. Jestvujúci zberač je v súčasnosti nefunkčný, na viacerých miestach je potrubie preborené a neprietočné.

Spoločnosť Chemkostav, a.s. sa na stavbe zúčastní v združení s akciovou spoločnosť ARPROG z Popradu a akciovou spoločnosťou Inžinierske stavby z Košíc, ktorá je zároveň aj hlavným partnerom združenia.

Vyberte váš jazyk