Vyberte váš jazyk

apríl, 2015 - september, 2015

Košice – rekonštrukcia hate Vyšné Opátske

Objednávateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
Dodávateľ: Chemkostav, a.s.

Základné informácie

Vodná stavba je situovaná južne od Košíc pod mestskou časťou Vyšné Opátske v Košickom kraji. Bola vybudovaná ako súčasť úpravy rieky Hornád, za účelom zlepšiť vodohospodárske pomery v povodí.  Zabezpečuje vzdutú hladinu vody v rieke nad haťou na odber vody pre US STEEL Košice a  na výrobu elektrickej energie. Zároveň umožňuje využitie priestorov v okolí vodného diela na rekreáciu. Stavebné časti objektov sú v stave primeranom 50-ročnej prevádzke, počas ktorej bola vykonávaná pravidelná údržba. Dodnes však nebola vykonaná komplexná obnova zariadení. Projekt rieši práce na hati pozostávajúce z celkovej rekonštrukcie stavebných častí hate, sanácie betónových konštrukcií a  výmeny technologických zariadení. Práce budú vykonávané v priestore pod ochranou dočasných ohrádzok.
 
Účelom realizácie stavby je zabezpečenie požadovanej kapacity hate počas povodňových stavov, čím sa zvýši protipovodňová ochrana dotknutého územia o rozlohe približne 60 ha, do ktorého spadá aj časť mesta Košice.

Vyberte váš jazyk