Vyberte váš jazyk

august, 2017 - august, 2019

Kráľovský Chlmec - Rozšírenie jednotnej a splaškovej kanalizácie a intenzifikácia ČOV

Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice
Dodávateľ: Združenie „Chemkostav – Ekostav – Kunst – Kráľovský Chlmec"

Základné informácie

Mesto Kráľovský Chlmec sa nachádza v juhovýchodnej časti Slovenskej republiky v regióne Medzibodrožie, ktoré obklopujú rieky Tisa, Bodrog a Latorica. Región z juhu hraničí s Maďarskou  republikou a z východu s Ukrajinou. Samotné mesto sa nachádza v Chlmeckých kopcoch a má viac ako 8 000 obyvateľov.

Predmetom zákazky je dostavba jednotnej a splaškovej kanalizácie a intenzifikácie ČOV v meste Kráľovský Chlmec. Splašková kanalizácia bude zaústená do jestvujúcej kanalizácie. Následne budú odpadové vody dopravované vybudovaným potrubím do ČOV v Kráľovskom Chlmci.

Staveniskom navrhovanej intenzifikácie je areál jestvujúcej prečerpávacej stanice na sieti a areál jestvujúcej ČOV pre mesto. V rámci predmetného areálu sa nebudú budovať žiadne nové objekty, vykonajú sa stavebné úpravy na jestvujúcich objektoch, resp. sa budú adaptovať na nový účel. Staveniskom kanalizácie budú miestne ulice, a to zelené pásy krajnice a spevnené časti miestnych komunikácií.

Rozšírením kanalizácie bude zabezpečené pripojenie viac ako 85% obyvateľstva. V súčasnosti je približne 4500 obyvateľov napojených na kanalizačnú sieť. V horizonte najbližších 20 rokov umožní táto výstavba počet napojených obyvateľov zdvojnásobiť.

Vyberte váš jazyk