Vyberte váš jazyk

apríl, 2018 - december, 2018

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy v PSK a KSK

Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Dodávateľ: Združenie „Mosty ciest 1. triedy v PSK a v KSK“ (Chemkostav, a.s. a Chemkostav IS, s.r.o.)

Základné informácie

Predmetom zákazky je modernizácia 10 mostov na cestách I. triedy v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji, ktoré zo stavebno-technického hľadiska už nespĺňajú bezpečnostné parametre. Účelom rekonštrukcie je zlepšenie ich stavebno-technického stavu, zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy na dotknutých úsekoch.

Zákazka je spolufinancovaná z rozpočtu Európskej únie.
 

Predmetom zákazky sú nasledovné mosty:

I/18 - 509 Nacina Ves most

Katastrálne územie: Nacina Ves / Okres: Michalovce

Predmet zákazky: Rekonštrukcia mosta 018-509 (dĺžka mosta 14,73 m, dĺžka premostenia 6,9 m), úprava priľahlých úsekov cesty I/18 v dĺžke 90 m a úprava bezmenného potoka v dĺžke 28,5 m.

I/50 ( I/19 )  - 355 Trhovište most

Katastrálne územie: Trhovište, Pozdišovce / Okres: Michalovce

Predmet zákazky: Rekonštrukcia mostného objektu I/19-355 cez bezmenný potok so zvýšením zaťažiteľnosti mosta a rekonštrukcia priľahlého úseku cesty I/19 v dĺžke 70 m.

I/77 – 068  Vyšný Mirošov most

Katastrálne územie: Vyšný Mirošov / Okres: Svidník

Predmet zákazky: V mieste  existujúceho mostného objektu sa vybuduje nový presypaný železobetónový prefabrikovaný  klenbový most. V rámci rekonštrukcie sa vykoná úprava priľahlých úsekov cesty I/77 v celkovej dĺžke 144,41 m, úprava potoka v dĺžke 60 m a prekládka dotknutého telefónneho káblového vedenia. Počas prác na rekonštrukcii mosta bude doprava presmerovaná na dočasnú obchádzkovú trasu cesty I/77 v dĺžke 145 m.

I/50 ( I/19 )  – 327 Bidovce most

Katastrálne územie: Bidovce / Okres: Košice okolie

Predmet zákazky: Rekonštrukcia mostného objektu (50)19-327 a úprava priľahlých úsekov cesty I/19 v dĺžke 107 m.

I/68 - 015 Plavnica most

Katastrálne územie: Plavnica / Okres: Stará Ľubovňa

Predmet zákazky: Rekonštrukcia mostného objektu I/68-015, ktorý premosťuje potok Jasenok pred obcou Plavnica. Úprava cesty I/68 v dĺžke 140 m.

I/74 -044 Ubľa most

Katastrálne územie: Ubľa / Okres: Snina

Predmet zákazky: Rekonštrukcia mostného objektu 74-044 so zreteľom na zvýšenie zaťažiteľnosti mosta, rekonštrukcia priľahlej cesty I/74 v nevyhnutnom rozsahu úpravy v dĺžke 55 m a vyčistenie koryta bezmenného potoka od vegetácie a naplavenín v dĺžke 10-15 m pred a za mostným objektom.

I/18 - 459 Medzianky most

Katastrálne územie: Hanušovce nad Topľou / Okres: Vranov nad Topľou

Predmet zákazky: Rekonštrukcia mostného objektu I/18-459 s cieľom zvýšiť zaťažiteľnosť mosta a úprava cesty I/18 v nevyhnutnom rozsahu pred a za mostom v celkovej dĺžke 101,5 m.

I/67 - 034 Stratená most

Katastrálne územie: Stratená, Dobšiná  /Okres: Rožňava

Predmet zákazky: Rekonštrukcia mostného objektu 67-034, úprava cesty I/67 v okolí mosta v celkovej dĺžke 60 m a úprava koryta rieky Hnilec v okolí mostného objektu. Rekonštrukcia mosta zároveň vyžaduje úpravu verejného osvetlenia, preloženie telefónneho vedenia v dĺžke 45 m a preloženie dvoch stĺpov telekomunikačného vedenia s presmerovaním kábla nadzemného vedenia.

I/79 - 039 Svätá Mária most

Katastrálne územie: Pavlovo, Rad  / Okres: Trebišov

Predmet zákazky: Rekonštrukcia mostného objektu 79-039 vedúceho cez Severný radský vodný kanál, úprava cesty I/79 v celkovej dĺžke 101,50 m a opevnenie brehov potoka – vybudovanie ochranných opôr v dĺžke 22 m.

I/74 - 045 Ubľa most

Katastrálne územie: Ubľa  / Okres: Snina

Predmet zákazky: Vybudovanie novej mostnej konštrukcie, úprava cesty I/74 pred a za mostom v celkovej dĺžke 99 m a úprava potoka - vybudovanie ochrany mosta na vtokovej strane mostného objektu v dĺžke cca 27 m.

Vyberte váš jazyk