Vyberte váš jazyk

apríl, 2014 - november, 2015

Trebišov - odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV - zhotovenie stavby

Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ: Chemkostav, a.s.

Základné informácie

Zámerom projektu je zlepšenie nevyhovujúcej kapacity existujúcej ČOV Trebišov. Zvýšené množstvá odpadových vôd už nezaručujú ich vyčistenie do takej miery, aká je požadovaná stanovenými limitmi v jednotlivých ukazovateľoch vo vypúšťaných vodách z ČOV do recipientu – toku Trnávka. Zintenzívnenie kapacity z ČOV vyžaduje okrem nárastu počtu obyvateľov v meste Trebišov aj plánované čistenie splaškových odpadových z novovybudovaných kanalizácií mestskej časti Milhostov a obcí Vojčíc a Nový Ruskov. Súčasťou projektu je i odkanalizovanie ulíc mesta Trebišov a to, Moyzesovej a Budovateľskej a taktiež odľahčenie  preťaženej stokovej siete  IBV Lúčky. Rozšírením kanalizácie v meste Trebišov sa v riešených lokalitách zlepšia odtokové pomery v stokovej sieti za prívalových dažďov.

Vyberte váš jazyk