Vyberte váš jazyk

marec, 2014 - október, 2014

Vybudovanie celoobecnej kanalizácie v obci Drietoma

Objednávateľ: Obec Drietoma
Dodávateľ: Chemkostav, a.s.

Základné informácie

Účelom stavby „Vybudovanie celoobecnej kanalizácie v obci Drietoma“ je zabezpečiť vybudovanie splaškovej kanalizácie v celej obci a odvedenie  splaškových odpadových vôd do obce Kostolná – Záriečie. Vybudovaním splaškovej kanalizácie sa zlepší úroveň bývania obyvateľstva, poskytovania služieb a zvýši sa ochrana  životného prostredia, najmä toku Drietomica.

Dotknuté výstavbou líniovej stavby – kanalizácie splaškovej na cca 104 ha obce Drietoma, je územie veľmi exponované situovaním štátnej cesty I/50 ťažiskom obce a jej zaťažením ťažkou kamiónovou dopravou zo SR do Českej republiky. Výstavba splaškovej kanalizácie v súbehu so štátnou cestou priamo súvisí s rekonštrukciou dažďovej kanalizácie stôk A,B,C. Tieto nahrádzajú jestvujúce nefunkčné vsakovacie šachty a poddimenzovanú dažďovú kanalizáciu. Z dôvodov stiesnených pomerov sú obidve kanalizácie osadené  v chodníku a výstavba bude prebiehať súbežne. Užívateľmi stavby budú obyvatelia obce Drietoma, prostredníctvom kanalizačných prípojok.

Vyberte váš jazyk