Vyberte váš jazyk

október, 2019 - marec, 2021

Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen, a.s.

Objednávateľ: Nemocnica Zvolen, a.s.
Dodávateľ: Chemkostav, a.s.

Základné informácie

Základné informácie
Areál nemocnice sa nachádza v zastavanom území centrálnej časti mesta Zvolen na Kuzmányho nábreží. V uzavretom areáli nemocnice sa nachádzajú viaceré stavebné objekty – pavilóny. Rekoštrukcia nemocnice  sa skladá  z 3 častí : objekt : SO 01 - Urgentný príjem, objekt : SO 02 – OAIM, objekt : SO 03 - Operačky 1.poschodie.             

SO 01 – URGENTNÝ PRÍJEM

Navrhované úpravy sa týkajú existujúcich priestorov prízemia, ktoré sú rozdelené do 4 blokov: Blok “A“: Centrálny príjem, Blok “B“: Chirurgický pavilón – centrálny príjem, Blok “C“: - ambulancie, Blok “D“: Centrálny príjem – šatne – chirurgický pavilón. Cieľom stavebných úprav existujúcich priestorov je vytvorenie centrálneho bloku šatní so zázemím, skvalitnenie priestorov čakárne pre pacientov pracoviska CT, a úprava pracoviska lekárov so sociálnymi zariadeniami  a sprchou. Zmeny sa sústreďujú do existujúcich priestorov časti prízemia chirurgického pavilónu.

SO 02 – OAIM (oddelenie anestézy a intenzívnej medicíny)

Po zvážení všetkých technických a ekonomických aspektov je pracovisko umiestnené v prístavbe chirurgického pavilónu ( pavilón A ) v nadväznosti na centrálny príjem umiestnený v 1. NP existujúceho objektu. Navrhovaná prístavba chirurgického pavilónu je súčasťou rozsiahlejšej modernizácie pracovísk akútnej zdravotnej starostlivosti. Vonkajším architektonickým a výtvarným riešením je prispôsobená pôvodnému objektu, ku ktorému sa prístavba realizuje. Prístavba je navrhnutá ako prízemný objekt s ľahkou oceľovou nadstavbou pre umiestnenie technológie vetrania a chladenia vnútorných priestorov.1. NP ( prízemie ) je z konštrukčného hľadiska tvorené vnútorným železobetónovým skeletom - stĺpmi a železobetónovou bezprievlakovou stropnou doskou a murovanou výplňou z pórobetónových tvárnic.

SO 03 - Pracovisko Chirurgických operačných sál

Nadstavba priestoru pre umiestnenie technológie vetrania a chladenia a zateplenie strešného plášťa sa týka chirurgického pavilónu ( v celkovom značení pavilónov areálu nemocnice - pavilón A ). V súvislosti s modernizáciou pracoviska Chirurgických operačných sál ( SO. 03 ) vznikla potreba umiestnenia technológie vetrania a chladenia na streche existujúceho objektu, ktorý má 4 nadzemné podlažia formou nadstavby.

Vyberte váš jazyk