Vyberte váš jazyk

apríl, 2021 - apríl, 2023

Obytný súbor Nová Trnava 105

Objednávateľ: Terra Trnavia 5, s.r.o.
Dodávateľ: Chemkostav, a.s.

Základné informácie

 Projekt rieši vytvorenie nového obytného bloku SO105, ktorý je súčasťou obytného súboru v plánovanej obytnej zóne Prúdy I.b-c v meste Trnava. V riešnom území sa nachádzajú tri typy funkčných blokov. A06 – Viacpodlažná zástavba bytové domy, B.02/1 – Polyfunkčná kostra mesta a Z02 – Plochy parkov. Pre návrh obytného súboru sa funkčné bloky A.06 a B.02/1 rozlíšili na blok ASever (5,127ha), B-Sever(0,665ha), B-juh(0,780ha) a A-Juh(3,159ha),. Bloky Z02 sú samostatné a je na nich riešená len parková úprava a cyklotrasy(pozri aj Architektonická stuácia). Obytný blok SO105 sa nachádza vo funkčnom bloku A-Juh. Funkčný blok A-Sever je tvorený štyrmi blokmi bytových domov, zónou pre občiansku vybavenosť (materská škola alt. domov pre seniorov,...) a parkom. Funkčné bloky B-Sever a B-Juh sú rozdelené hlavnou komunikácou územia, bulvárového typu. V blokoch je kombinácia funkcie služieb v parteri objektov, nebytových priestorov – služieb a apartmánov na druhom a treťom nadzemnom podlaží a bytových priestorov na ďaľších podlažiach. Blok A-Juh je tvorený dvoma identickými blokmi bytových domov. Bloky A majú obytné časti budov uložené na polozapustenom suteréne s funkciou parkovania. Samotné budovy sú 5-podlažné s jedným ustúpeným podlažím a resp. osempodlažné do výšky 26m nad priľahlou komunikáciou chodníka. Objekty v Blokoch B sú 5-podlažné s jedným ustúpeným podlažím(5+1) a resp. 8-podlažné do výšky 26m nad priľahlou komunikáciou chodníka. Vnútrobloky sú riešené na polozapustenom suteréne so zelenými parkovými plochami, vzrastlou zeleňou a chodníkmi pre peších. Komunikácie okolo blokov sú vybavené prakovacími plochami a lemované stromovými alejami.

Vyberte váš jazyk