Vyberte váš jazyk

september, 2021 - marec, 2023

SOŠ polytechnická A. Warhola, Medzilaborce

Objednávateľ: SOŠ polytechnická A. Warhola, Medzilaborce
Dodávateľ: Chemkostav, a.s.

Základné informácie

Stredná odborná škola Polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce bola vybraná, ako jedna z piatich SOŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK ako  príjemca  podpory, ktorej hlavným cieľom je vybudovať strednú odbornú školu  ako regionálne centrum vzdelávania budúcnosti   prostredníctvom siete odborných centier  ( modernizáciou materiálno-technického zabezpečenia a úpravou priestorov ) za účelom prispôsobenia sa aktuálnym požiadavkám regionálneho trhu práce s dôrazom na zvýšenie  atraktivity vybraných technických odborov. Navrhovaný integrovaný projekt zahŕňa dobudovanie modernej vzdelávacej infraštruktúry, vytvorenie systému kontinuálneho vzdelávania odborných zamestnancov, tvorbu a inováciu obsahu a metód OVP, podporu rozvoja nových služieb školy ako regionálneho centra celoživotného vzdelávania a poradenstva v úzkej spolupráci s relevantnými organizáciami a inštitúciami (ďalšie vzdelávanie, kompetenčné centrum, podpora sociálneho podnikania, spoločné pracoviská s podnikateľskými subjektmi) prostredníctvom konkrétnych projektov.

 
Stavba sa bude deliť na nasledujúce stavebné objekty:
SO 01                    Hlavná budova školy - AREÁL DUCHNOVIČOVA                                  
SO 02                    Objekt praktickej výuky - AREÁL MIEROVÁ            
SO 04                    Podnikateľský inkubátor  - AREÁL MIEROVÁ
SO 05                    Spevnené plochy a terénne úpravy - AREÁL MIEROVÁ

Vyberte váš jazyk