Vyberte váš jazyk

február, 2016 - december, 2016

Úpravňa mastenca Gemerská Poloma

Objednávateľ: EUROTALC s.r.o.
Dodávateľ: Chemkostav, a.s.

Základné informácie

Plánovaná úpravňa mastenca je situovaná v priemyselnej zóne obce Gemerská Poloma nachádzajúcej sa cca 4 km vzdušnou čiarou severne od intravilánu obce. Samotná prevádzka je situovaná v hraničnej nadväznosti na existujúcu prevádzku pre ťažbu mastenca. Predmetná lokalita disponuje už v súčasnosti základnou technickou a dopravnou infraštruktúrou potrebnou pre realizáciu predkladaného zámeru. 
 
Stavba bude pozostávať zo šiestich hál, na ktorých bude spoločnosť Chemkostav, a.s. realizovať základy a nejaké betonárske práce. Ďalej v týchto halách namontuje elektroinštaláciu, VZT, UK, plynofikáciu a slaboprúdové rozvody. Realizáciu objektu SO 22 (školiaca budova) bude zastrešovať takisto, ide o murovanú menšiu stavbu. V areáli stavby prebehne realizácia prekládky VN, vonkajšieho rozvodu vody, kanalizačných prípojok, plynových prípojok, VN prípojky, vonkajších silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov, vonkajšieho osvetlenia a komunikácie. Realizáciu samostatných hál si investor zabezpečil sám.

Vyberte váš jazyk