Vyberte váš jazyk

apríl, 2016 - august, 2016

Dostavba západnej garáže Business Centre Košice II

Objednávateľ: VSH Development, a.s.
Dodávateľ: Chemkostav, a.s.

Základné informácie

Areál bývalej Priemyselnej banky (Business Centre Košice I) a Business Centre Košice II sa nachádza v západnom ukončení Štúrovej ulice, ktorá je súčasťou najvýznamnejšej dopravnej tepny kontaktujúcej historické jadro mesta. Na podnet investora navýšiť v maximálnej možnej miere parkovacie miesta na existujúcich parkoviskách sa pristúpilo k riešeniu rozšírenia existujúceho parkoviska na západnej strane areálu, kde je parkovanie na streche parkingu BCK I a komunikačne je napojené na Čajakovú ulicu, čo je v súlade s územným plánom. Rozšírenie parkovacích miest na východnej strane areálu, ktoré je komunikačne napojené na Kuzmányho ulicu sa zatiaľ nerieši.
 
K navýšeniu parkovacích miest sa navrhla nadstavba stropnej dosky nad existujúce parkovisko na úrovni 1. np západnej strany objektu. Nové parkovisko bude strechou nad terajším parkoviskom. Komunikačne nové parkovisko bude napojené cez novozrealizovanú rampu na Čajakovú ulicu. Nosný systém nadstavby využíva existujúci nosný systém v suteréne, kde boli mikropilótami posilnené základy pod oceľovými stĺpmi a železobetónovými stenami. Medzi parkovacími úrovňami 1. np a 2.np je navrhnuté exteriérové komunikačné schodisko. Pri rozšírení a dostavbe západnej strany objektu SO 02 sa zrealizuje na 2. np 27 nových parkovacích miest a na 1. np úpravou vznikne 29 parkovacích miest. Rozšírením sa celkovo počet parkovacích miest navýši o 22 pre účely objektu.

Vyberte váš jazyk