Vyberte váš jazyk

06/2024 - 04/2025

CHP Ubľa – rozšírenie a modernizácia pracoviska

Objednávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dodávateľ: Chemkostav, a.s.

Základné informácie

Vzhľadom  na  všetky  nové  súčasné  potreby  colnej  správy   a   polície  na  vybavovanie  cestujúcich pri prekročení schengenskej hranice sa rozširujú pracoviská v existujúcich priestoroch a chýbajúce priestory sa pristavujú k jestvujúcim objektom. Na vstupe do SR sa postaví samostatný objekt nového hygienického zriadenia pre cestujúcich. V hlavnom objekte sa zväčší priestor pre overovanie dokladov. V priestoroch kontrolnej haly sa stôl na kontrolu batožiny predelí deliacim sklom. V rámci stavebných úprav sa pristaví nový priestor, ktorý bude zabezpečovať výkon služby colnej správy. Oporný múr sa predĺži cca o 7,5 m, aby sa vytvoril priestor pre výstavbu nového objektu hygieny cestujúcich na vstupe z UA. V novopostavenom objekte bude riešené verejné hygienické zariadenie pre cestujúcich. Vo vyhradenom priestore bude nová odstavná plocha pre pohotovostné služobné auto polície a priestor pre osadenie skleného boxu pracoviska colníkov na kontrolu batožín cestujúcich. V priestore kde predtým boli hygienické zariadenia sa prestavbou vytvorí nové pracovisko pre kontrolu dokladov polície.

Vyberte váš jazyk