Vyberte váš jazyk

apríl, 2016 - december, 2019

Obec Višňov - Kanalizácia

Objednávateľ: Obec Višňov
Dodávateľ: Chemkostav, a.s.

Základné informácie

Stavba rieši výstavbu gravitačnej splaškovej kanalizácie s prečerpaním odpadových vôd v obci do jestvujúcej kanalizácie ČOV Sečovce. Staveniskom splaškovej kanalizácie budú v prevažnej miere zelené pásy, krajnice miestnych komunikácií a cesty III. triedy. Z urbanistického hľadiska sú na stavbu kladené nároky, aby bolo možné navrhovanou kanalizáciou odkanalizovať všetky objekty obce Višňov a aby boli rešpektované požiadavky na priestorové umiestnenie kanalizácie vyplývajúce z STN 73 6005.
 
Staveniskom budú vedené podzemné a nadzemné vedenia, a to vodovod, plynovod, telekomunikačné káble, NN vzdušný rozvod, miestny rozhlas. Stavba svojim charakterom nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Je to stavba ochraňujúca životné prostredie, nakoľko bude odvádzať splaškové odpadové vody za účelom ich čistenia v navrhovanej čistiarni odpadových vôd. Zabráni sa tak znečisťovaniu okolia a znečisťovaniu podzemných a povrchových vôd.

Vyberte váš jazyk